rsv. Khantajskoe - Snezhnogorsk

Mean monthly level1970-2001, 2003-2008
TemperatureNo data
IceNo data
HolderRoshydromet